Jak bude probíhat postup připojení nové optické sítě do bytového domu? 


  • Veškeré práce spojené s montáží hradí v plném rozsahu MSKT, nabídka je však časově omezená.  Všechny prostory domu dotčené výstavbou sítě MSKT budou po realizaci uvedeny do stavu, který odpovídá stavu před započetím prací v domě.
  • Závrt a vstup kabelu do domu bude umístěn na vhodném místě po dohodě s vlastníkem objektu.
  • Síť je dálkově napájená, tudíž nebude odběr proudu z nemovitosti.
  • Z pozemku, kde vede páteřní síť optické trasy společnosti MSKT, bude proveden závrt do objektu, ve sklepních/podzemních prostorách v nezámrzné hloubce.
  • Závrtem budou protaženy svazky mikrotrubiček, které budou přichystané pro průchod optické sítě na vybudování vnitřních rozvodů. Z místa závrtu dále povede optický kabel pod stropem směrem k vertikální trase do JOPky, stupaček, nebo povede v liště nebo v chráničce (podle technických možností jednotlivého objektu).
  • Na každém patře bude uvnitř instalační šachty smotaná rezerva pro případné napojení bytů. Rozvody do jednotlivých bytů budou vybudovány až v případě zájmu obyvatel bytu o služby T-mobile.
  • Technik z prováděcí firmy bude minimálně 48 hod předem kontaktovat zástupce domu a domluví si schůzku na místě samém.
  • Technické řešení se může po vzájemné dohodě změnit.